خانه

گروه انتشارات آزاد ایران بر‌آن‌است که  نویسندگان چیره‌دست، بدون مرز، امکان این‌را داشته‌باشند که آثار خود‌را به خوانندگان برسانند.
“سفرنامه‌ی گروهِ تيارتِ بشکه”
اثر سیروس شاملو
 
"اين بازنوشته‌ها، حقيقت‌هاي در الياف رويا تارو‍پود بسته‌ی من است؛ حکایت شهروندي است كه از فلسفه‌ي مادی شرق گریخت و در جنگل‌های ایتالیای مرکزی (ناف موسولینی) در قیف ٍچراغ علاالدین و فرش پرنده‌ی بادهای مدیترانه غوطه‌ور شد تا سی سال عمر را میان سبزینه و اشک و برف و آفتاب بر صحنه‌ی چوبین نمایش تجلی بخشد." ـ سیروس شاملو >>
"These are the marvellous travelogues and adventures of the Ambulant Theatre (Barile Circus) round Italy. A tribute by the reputed Iranian author and “Mim Artiste”, Sirus Shamlu, by a multi-sense writing style of multi stage performance: True stories masterly set into the literary scene of real maravilloso" Sirus Shamlu